ચાલતા ચાલતા રસ્તો પૂછે છે

ચાલતા ચાલતા રસ્તો પૂછે છે ,

બોસ, આજે પગલા કેમ પડતા નથી બરાબર ?

હવામાં લાગો છો !

તમે જ મને કહેતાં હતા કે –

એકસો એંશીની સ્પીડે દોડતા પૈડાઓ ,

તારા બરડા ઉપર સોળ પાડી જાય

એની તને કઈ વેદના થતી નથી ?

અને મેં જવાબ આપેલો –

એ વેદના છૂટા છવાયેલા વ્રુક્ષ્ થઈને

ઉગે છે મારી આસપાસ ,

તમે તો રોજ સાંજે વોક પર નીકળતા હતા

આજે આમ સવાર માં ?

સાંજે ઊંઘ વહેલી આવી ગઈ કે

સવારે ઊંઘ વહેલી ઊડી ગઈ છે ?

બોલો બોસ, કંઈક તો બોલો

આજે પગલા કેમ પડતા નથી બરાબર ?

રસ્તા ને હું કેમ કરી સમજાવું,

કે વોક પર નીકળ્યો નથી અત્યારમાં હું,

નીકળ્યો છું કો’ક બીજાઓનાં ખભાઓ ઉપર,

મારા બને પગ હવામાં છે

અને હું તને ઓળંગી ગયો છું.

 

–   અંકિત ત્રિવેદી

 

સ્વર: અંકિત ત્રિવેદી

Advertisement

Disclaimer

© આ બ્લોગમા રજૂ થયેલી કૃતિઓના હક્કો (કોપીરાઇટ) જે તે રચનાકાર ના પોતાના છે. આ બ્લોગ પર અન્ય રચયિતાઓની રચનાઓ મૂકવામાં આવી છે તેને કારણે જો કોઇના કોપીરાઇટનો ભંગ થયેલો કોઇને જણાય અને તેની મને જાણ કરવામાં આવશે, તો તેને તરત અહીંથી દૂર કરવામાં આવશે. Disclaimer : This blog is not for any commercial purposes. The entries posted on this blog are purely with the intention of sharing personal interest.

Translate