એક ચકલી મને…

 

Tree_Sparrow_August_2007_Osaka_Japan

કલરવ કરતી,જીવન જીવતા શીખવી ગઈ,
એક ચકલી મને જીવન જીવતા શીખવી ગઈ,

થતું હશે એને પણ દુઃખ જયારે કોઈ માળો તોડે,
પણ હસતી રહી ફરીથી એ તણખલા જોડે,
મુશ્કેલીઓને પડકાર આપતા શીખવી ગઈ,
એક ચકલી મને જીવન જીવતા શીખવી ગઈ.

શોધવાને અન્ન, તે આમતેમ ઊડતી,
નાના દેહ ની ક્યારેય ન ફરિયાદ કરતી,
આપ્યું જે કુદરતે, એ સ્વીકારતા શીખવી ગઈ,
એક ચકલી મને જીવન જીવતા શીખવી ગઈ.

કઠિન મહેનત કરી એ ઉડવાનું શિખતી,
ઉંચાઈ ના ડર સામે આત્મવિશ્વાસ થી જીતતી
ખુદ પર પૂરો વિશ્વાસ રાખતા શીખવી ગઈ,
એક ચકલી મને જીવન જીવતા શીખવી ગઈ.

સમજાયું એટલું કે ઉંચાઈ એ પહોંચવા ખુદ ઉડવું પડે,
પાંજરે થી નીકળી પાંખો ને વિસ્તરવું પડે
ગમે એ પરિસ્થિતિ માં પણ હસતા શીખવી ગઈ,
એક ચકલી મને જીવન જીવતા શીખવી ગઈ..

~ અજ્ઞાત

Advertisement

Disclaimer

© આ બ્લોગમા રજૂ થયેલી કૃતિઓના હક્કો (કોપીરાઇટ) જે તે રચનાકાર ના પોતાના છે. આ બ્લોગ પર અન્ય રચયિતાઓની રચનાઓ મૂકવામાં આવી છે તેને કારણે જો કોઇના કોપીરાઇટનો ભંગ થયેલો કોઇને જણાય અને તેની મને જાણ કરવામાં આવશે, તો તેને તરત અહીંથી દૂર કરવામાં આવશે. Disclaimer : This blog is not for any commercial purposes. The entries posted on this blog are purely with the intention of sharing personal interest.

Translate