કાળજાનો કટકો…

કાળજાનો કટકો…

તું રડાવે, તું હસાવે, તું બોલાવે દ્વારે, તું બોલાવે દ્વારે
નિરાશાઓ આશા સામે, જયારે જયારે હારે, જયારે જયારે હારે
કોરી આંખોમાં સપનું એક મલકાયું,
મનમાં આશાનું વ્હાલસોયું બીજ રોપાયું

કાળજાનો કટકો રે, મારા કાળજાનો કટકો,
કાળજાનો કટકો રે, મારા કાળજાનો કટકો.

પવન સામે દીવો ધર્યો છે,
ઈશ્વર એને જોશે,ઈશ્વર એને જોશે
લાંબા રસ્તે,ભૂલા પાડી
જોને કસોટી કરશે,જોને કસોટી કરશે।

જે થાશે સારું થાશે,મન શાને તું ડંખે?
મળી જાશે એ ફળી જાશે, જીવલા તું ઝંખે।

કાળજાનો કટકો રે, મારા કાળજાનો કટકો,
કાળજાનો કટકો રે, મારા કાળજાનો કટકો.

સૂની પરીઓ, શાંત ઝરૂખા,
ગુમસુમ ગુમસુમ સપનાઓ,
ગુમસુમ ગુમસુમ સપનાઓ,
દુ:ખની સાથે મારે કેટલા,
સુખ છે મારા ખપના, સુખ છે મારા ખપના.

ફેર ફુદરડીને સાંકળી અડકોદડકો,
લાડ કરી ને રમાડે છે, મીઠો રે તડકો.

કાળજાનો કટકો રે, તારા કાળજાનો કટકો,
કાળજાનો કટકો રે, તારા કાળજાનો કટકો.

કાળજાનો કટકો રે, તારા કાળજાનો કટકો,
કાળજાનો કટકો રે, તારા કાળજાનો કટકો.

~ સ્નેહા દેસાઈ
.

Advertisement

Disclaimer

© આ બ્લોગમા રજૂ થયેલી કૃતિઓના હક્કો (કોપીરાઇટ) જે તે રચનાકાર ના પોતાના છે. આ બ્લોગ પર અન્ય રચયિતાઓની રચનાઓ મૂકવામાં આવી છે તેને કારણે જો કોઇના કોપીરાઇટનો ભંગ થયેલો કોઇને જણાય અને તેની મને જાણ કરવામાં આવશે, તો તેને તરત અહીંથી દૂર કરવામાં આવશે. Disclaimer : This blog is not for any commercial purposes. The entries posted on this blog are purely with the intention of sharing personal interest.

Translate