માણસોની વચ્ચે…

download

માણસોની વચ્ચે
ચકલીની વાત
કાગડાને કહેવાય નહી,
કદાચ એ ગામ આખા ને કહી દે.
અને હરણની વાત
શિયાળને કહેવાય નહી
એ સિંહને જઈને પણ ખબર આપી શકે.
આટલી વાત સમજતા
મને વરસો લાગ્યા –
હવે હું કાગડા અને શિયાળની વચ્ચે
બેસું છું ખરો
પણ
બોલતો નથી.

~ વિપિન પરીખ

Disclaimer

© આ બ્લોગમા રજૂ થયેલી કૃતિઓના હક્કો (કોપીરાઇટ) જે તે રચનાકાર ના પોતાના છે. આ બ્લોગ પર અન્ય રચયિતાઓની રચનાઓ મૂકવામાં આવી છે તેને કારણે જો કોઇના કોપીરાઇટનો ભંગ થયેલો કોઇને જણાય અને તેની મને જાણ કરવામાં આવશે, તો તેને તરત અહીંથી દૂર કરવામાં આવશે. Disclaimer : This blog is not for any commercial purposes. The entries posted on this blog are purely with the intention of sharing personal interest.

Translate