બધે ક્યાં…!?

Mathematics of Life

જીવન   ના   પ્રમેયો(Theorems)   ને   પણ   પુરવાર   તો    કરવા    પડે। ,

બધે ક્યાં પૂર્વધારણાઓ(Assumptions) આવશ્યક કે પર્યાપ્ત શરતો હોય છે ?

સારાપણાના  સરવાળા  કરી  સમીકરણો(Equations)  તો  ઉકેલવા પડે,

બધે ક્યાં ‘દ્વિઘાત'(Quadratic)ના બીજ  અનિશ્ચિત(Indefinite)  હોય છે ?

બિંદુ(Point)થી (રેખા)ખંડ(Line segment) ને ખંડથી કિરણ બની વિસ્તરવું પડે,

બધે  ક્યાં  રેખા  સમ   ભાગ્ય  પણ અપરિમિત(immeasurable) હોય છે ?

હોવાપણાની શક્યતાના ક્રમચય ને સંચય(Permutation-combination) પણ રચવા પડે,

બધે  ક્યાં    ‘શૂન્યતા’   ના         ભાગફળને     અવકાશ     હોય    છે ?

– જગત નિરુપમ

તા.ક : ગણિતીય વ્યાકરણ થી જીવન પ્રમેય ને સાબિત કરવાનો લઘુ પ્રયાસ.
કદાચ ડા.બા=જ.બા(L.H.S.=R.H.S.) ન થાય તો નિષ્ફળ પ્રયાસ સમજી ક્ષમ્ય ગણવો.

Disclaimer

© આ બ્લોગમા રજૂ થયેલી કૃતિઓના હક્કો (કોપીરાઇટ) જે તે રચનાકાર ના પોતાના છે. આ બ્લોગ પર અન્ય રચયિતાઓની રચનાઓ મૂકવામાં આવી છે તેને કારણે જો કોઇના કોપીરાઇટનો ભંગ થયેલો કોઇને જણાય અને તેની મને જાણ કરવામાં આવશે, તો તેને તરત અહીંથી દૂર કરવામાં આવશે. Disclaimer : This blog is not for any commercial purposes. The entries posted on this blog are purely with the intention of sharing personal interest.

Translate