બધે ક્યાં…!?

Mathematics of Life

જીવન   ના   પ્રમેયો(Theorems)   ને   પણ   પુરવાર   તો    કરવા    પડે। ,

બધે ક્યાં પૂર્વધારણાઓ(Assumptions) આવશ્યક કે પર્યાપ્ત શરતો હોય છે ?

સારાપણાના  સરવાળા  કરી  સમીકરણો(Equations)  તો  ઉકેલવા પડે,

બધે ક્યાં ‘દ્વિઘાત'(Quadratic)ના બીજ  અનિશ્ચિત(Indefinite)  હોય છે ?

બિંદુ(Point)થી (રેખા)ખંડ(Line segment) ને ખંડથી કિરણ બની વિસ્તરવું પડે,

બધે  ક્યાં  રેખા  સમ   ભાગ્ય  પણ અપરિમિત(immeasurable) હોય છે ?

હોવાપણાની શક્યતાના ક્રમચય ને સંચય(Permutation-combination) પણ રચવા પડે,

બધે  ક્યાં    ‘શૂન્યતા’   ના         ભાગફળને     અવકાશ     હોય    છે ?

– જગત નિરુપમ

તા.ક : ગણિતીય વ્યાકરણ થી જીવન પ્રમેય ને સાબિત કરવાનો લઘુ પ્રયાસ.
કદાચ ડા.બા=જ.બા(L.H.S.=R.H.S.) ન થાય તો નિષ્ફળ પ્રયાસ સમજી ક્ષમ્ય ગણવો.

Advertisement

Let’s connect the dots…

Let’s connect the dots,

Let’s live the hopes,

Let’s build the bridges

and unite the hearts,

Let’s feel the tears

and heal the soul,

Let’s take the pain

and bring the joy…

Let’s spread the word

to make it a better world:

Let’s look through other’s eyes

    Let’s look through other’s eyes…

-Jagat Nirupam

Thanks to an year long stay in Jeddah (شكرا مستشفى الملك فيصل) which gave me a vision and inspiration to write this!!!

A wonderful message received via Email:

Wonderful Story!!

A 24 year old boy seeing out from the train’s window shouted…

“Dad, look the trees are going behind!” dad smiled and a young couple sitting nearby, looked at the 24 year old’s childish behaviour with
pity, suddenly he again exclaimed … “dad, look the clouds are running with us !” the couple couldn’t resist and said to the old man… “why don’t
you take your son to a good doctor?” the old man
smiled and said … “i did and we are just coming from the hospital, my son was blind from birth, he
just got his eyes today…”

Every single person on the planet has story.
“Don’t judge people before you truly know them. the truth might surprise you…
think before you say something…!!!”

 

Disclaimer

© આ બ્લોગમા રજૂ થયેલી કૃતિઓના હક્કો (કોપીરાઇટ) જે તે રચનાકાર ના પોતાના છે. આ બ્લોગ પર અન્ય રચયિતાઓની રચનાઓ મૂકવામાં આવી છે તેને કારણે જો કોઇના કોપીરાઇટનો ભંગ થયેલો કોઇને જણાય અને તેની મને જાણ કરવામાં આવશે, તો તેને તરત અહીંથી દૂર કરવામાં આવશે. Disclaimer : This blog is not for any commercial purposes. The entries posted on this blog are purely with the intention of sharing personal interest.

Translate