શંભુ શરણે પડી

શંભુ શરણે પડી, માંગુ ઘડી રે ઘડી,

કષ્ટ કાપો, દયા કરી દર્શન શિવ આપો.

તમે ભક્તોના દુ:ખ હરનારા,

શુભ સૌનું સદા કરનારા;

હુ તો મંદ મતિ, તારી અકળ ગતિ,

કષ્ટો કાપો, દયા કરી દર્શન શિવ આપો. શંભુ..

આપો ભક્તિમાં ભાવ અનેરો,

શિવ ભક્તિમાં ધર્મ ઘણેરો;

પ્ર્ભુ તમે પૂજો દેવી પાર્વતી પૂજો,

કષ્ટો કાપો દયા કરી દર્શન શિવ આપો.શંભુ..

અંગે ભસ્મ સ્મશાનની ચોળી,

સંગે રાખો સદા ભૂત ટોળી;

ભાલે તિલક કર્યું, કંઠે વિષ ધર્યું,

અમૃત આપો, દયા કરી દર્શન શિવ આપો. શંભુ..

નેતિ નેતિ જ્યાં વેદ કહે છે,

મારુ ચિતડુ ત્યાં જાવા ચહે છે,

સારા જગમાં છે તુ, વસુ તારામાં હુ,

શક્તિ આપો, દયા કરી દર્શન શિવ આપો. શંભુ..

હુ તો એકલ પંથી પ્રવાસી,

છતાં આત્મા કેમ ઉદાસી;

થાક્યો મથી રે મથી, કારણ મળતુ નથી,

સમજણ આપો, દયા કરી દર્શન શિવ આપો. આપો..

આપો દ્રષ્ટીમાં તેજ અનોખું,

સારી સૃષ્ટીમાં શિવરૂપ દેખું;

મારા મનમાં વસો, આવી હૈયે હસો,

શાંતિ સ્થાપો,દયા કરી દર્શન શિવ આપો. શંભુ..

ભોળા ઓ શંકર ભવ દુ:ખ કાપો,

નિત્ય સેવાનું શુભ ધન મને આપો,

ટાળો માન-મદ, ગાળો સર્વ સદા,

ભક્તિ આપો, દયા કરી દર્શન શિવ આપો. શંભુ..

અંગે શોભે છે રુદ્રની માળા,

કંઠે લટકે છે ભોરિંગ કાળા,

તમે ઉમિયા પતિ, અમને આપો મતિ;

કષ્ટ કાપો, દયા કરી દર્શન શિવ આપો. શંભુ..

Advertisement

नर्मदाष्टकम्

सबिन्दुसिन्धुसुस्खलत्तरङ्गभङ्गरञ्जितं
द्विषत्सु पापजातजातकारिवारिसंयुतम् ।
कृतान्तदूतकालभूतभीतिहारिवर्मदे
त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे ॥१॥
Sa-Bindu-Sindhu-Suskhalat-Tarangga-Bhangga-Ran.jitam
Dvissatsu Paapa-Jaata-Jaata-Kaari-Vaari-Samyutam |
Krtaanta-Duuta-Kaala-Bhuuta-Bhiiti-Haari-Varma-De
Tvadiiya-Paada-Pangkajam Namaami Devi Narmade ||1||

Meaning:
1.1: (Salutations to Devi Narmada) Your River-body illumined with Sacred drops of Water, flows with mischievous playfulness, bending with Waves,
1.2: Your Sacred Water has the divine power to transform those who are prone to Hatred, the Hatred born of Sins,
1.3: You put an end to the fear of the messenger of Death by giving Your protective Armour (of Refuge),
1.4: O Devi Narmada, I Bow down to Your Lotus Feet, Please give me Your Refuge.

त्वदम्बुलीनदीनमीनदिव्यसम्प्रदायकं
कलौ मलौघभारहारि सर्वतीर्थनायकम् ।
सुमच्छकच्छनक्रचक्रचक्रवाकशर्मदे
त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे ॥२॥
Tvad-Ambu-Liina-Diina-Miina-Divya-Sampradaayakam
Kalau Malau[a-O]gha-Bhaara-Haari Sarva-Tiirtha-Naayakam |
Sumaccha-Kaccha-Nakra-Cakra-Cakravaaka-Sharmade
Tvadiiya-Paada-Pangkajam Namaami Devi Narmade ||2||

Meaning:
2.1: (Salutations to Devi Narmada) You confer Your Divine touch to the Lowly Fish merged in Your Holy Waters,
2.2: You take away the weight of the Sins in this age of Kali; and You are the foremost among all Tirthas (Pilgrimage),
2.3: You confer Happiness to the many Fishes, Tortoises, Crocodiles, Geese and Chakra Birds dwelling in Your Water,
2.4: O Devi Narmada, I Bow down to Your Lotus Feet, Please give me Your Refuge.

महागभीरनीरपूरपापधूतभूतलं
ध्वनत्समस्तपातकारिदारितापदाचलम् ।
जगल्लये महाभये मृकण्डसूनुहर्म्यदे
त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे ॥३॥
Mahaa-Gabhiira-Niira-Puura-Paapa-Dhuuta-Bhuutalam
Dhvanat-Samasta-Paata-Kaari-Daari-Taapa-Daa-[A]calam |
Jagal-Laye Mahaa-Bhaye Mrkanndda-Suunu-Harmya-De
Tvadiiya-Paada-Pangkajam Namaami Devi Narmade ||3||

Meaning:
3.1: (Salutations to Devi Narmada) Your River-body is Deep and Overflowing, the Waters of which remove the Sins of the Earth, …
3.2: … and it flows with great force making a loud reverberating Sound, splitting asunder Mountains of Distresses, the distresses which bring our downfall,
3.3: In the Heat of this World, You provide the Place of Rest and assure great Fearlessness; You Who gave the place of refuge at Your Banks to the son of Rishi Mrikandu (Rishi Markandeya was the son of Rishi Mrikandu),
3.4: O Devi Narmada, I Bow down to Your Lotus Feet, Please give me Your Refuge.

गतं तदैव मे भवं त्वदम्बुवीक्षितं यदा
मृकण्डसूनुशौनकासुरारिसेवि सर्वदा ।
पुनर्भवाब्धिजन्मजं भवाब्धिदुःखवर्मदे
त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे ॥४॥
Gatam Tadai[aa-E]va Me Bhavam Tvad-Ambu-Viikssitam Yadaa
Mrkanndda-Suunu-Shaunaka-Asura-Ari-Sevi Sarvadaa |
Punar-Bhava-Abdhi-Janma-Jam Bhava-Abdhi-Duhkha-Varmade
Tvadiiya-Paada-Pangkajam Namaami Devi Narmade ||4||

Meaning:
4.1: (Salutations to Devi Narmada) O Devi, after I have seen Your Divine Water, my attachment to the Worldly Life has indeed vanished, …
4.2: … Your Water, which is revered by the son of Rishi Mrikandu (The son of Rishi Mrikandu was Rishi Markandeya), Rishi Shaunaka, and the enemies of the Asuras (i.e. Devas),
4.3: … Your Water which is a Protective Shield against the Sorrows of the Ocean of Worldly Existence, caused by repeated Births in this Ocean of Samsara (Worldly Existence),
4.4: O Devi Narmada, I Bow down to Your Lotus Feet, Please give me Your Refuge.

अलक्षलक्षकिन्नरामरासुरादिपूजितं
सुलक्षनीरतीरधीरपक्षिलक्षकूजितम् ।
वसिष्ठसिष्टपिप्पलादिकर्दमादिशर्मदे
त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे ॥५॥
Alakssa-Lakssa-Kinnara-Amara-Asura-[A]adi-Puujitam
Sulakssa-Niira-Tiira-Dhiira-Pakssi-Lakssa-Kuujitam |
Vasissttha-Sisstta-Pippala-[A]adi-Kardama-[A]adi-Sharmade
Tvadiiya-Paada-Pangkajam Namaami Devi Narmade ||5||

Meaning:
5.1: (Salutations to Devi Narmada) You are worshipped by lakhs of (i.e. innumerable) invisible celestial beings like Kinnaras (Celestial Musicians), Amaras (Devas), and also Asuras and others,
5.2: Your River-body with Auspicious Waters, as well as Your River-banks which are Calm and Composed, are filled with the sweet Sounds of lakhs of (i.e. innumerable) cooing Birds,
5.3: You confer Happiness to great sages like Vashistha, Sista, Pippala, Kardama and others,
5.4: O Devi Narmada, I Bow down to Your Lotus Feet, Please give me Your Refuge.

सनत्कुमारनाचिकेतकश्यपादिषट्पदैः_
धृतं स्वकीयमानसेषु नारदादिषट्पदैः ।
रवीन्दुरन्तिदेवदेवराजकर्मशर्मदे
त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे ॥६॥
Sanatkumaara-Naaciketa-Kashyapa-[A]adi-Ssatt-Padaih_
Dhrtam Svakiiya-Maanasessu Naarada-[A]adi-Ssatt-Padaih |
Ravi-Indu-Rantideva-Devaraaja-Karma-Sharmade
Tvadiiya-Paada-Pangkajam Namaami Devi Narmade ||6||

Meaning:
6.1: (Salutations to Devi Narmada) By Rishis Sanatkumara, Nachiketa, Kashyapa and others who are like the six-feeted (Bee) (since they seek the honey of divine communion), …
6.2: … is held (Your Lotus Feet) in their Heart; and also by Bee-like sages Narada and others (is held Your Lotus Feet in their Heart),
6.3: You confer Happiness to Ravi (Sun), Indu (Moon), Ranti Deva and Devaraja (Indra) by making their works successful,
6.4: O Devi Narmada, I Bow down to Your Lotus Feet, Please give me Your Refuge.

अलक्षलक्षलक्षपापलक्षसारसायुधं
ततस्तु जीवजन्तुतन्तुभुक्तिमुक्तिदायकम् ।
विरञ्चिविष्णुशङ्करस्वकीयधामवर्मदे
त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे ॥७॥
Alakssa-Lakssa-Lakssa-Paapa-Lakssa-Saarasa-[A]ayudham
Tatas-Tu Jiiva-Jantu-Tantu-Bhukti-Mukti-Daayakam |
Viran.ci-Vissnnu-Shangkara-Svakiiya-Dhaama-Varmade
Tvadiiya-Paada-Pangkajam Namaami Devi Narmade ||7||

Meaning:
7.1: (Salutations to Devi Narmada) You cleanse lakhs of (i.e. innumerable) Invisible and Visible Sins with Your River-body, the Banks of which are beautifully decorated with lakhs of (i.e. innumerable) Sarasas (Cranes or Swans),
7.2: In that Holy Place (i.e. in Your River Banks), You give both Bhukti (Worldly Prosperity) as well as Mukti (Liberation) to the series of Living Beings including Animals (who take Your Shelter),
7.3: The presence of Brahma, Vishnu and Shankara in Your Holy Dhama (i.e. River body) provides a Protective Shield (of Blessings to the Devotees),
7.4: O Devi Narmada, I Bow down to Your Lotus Feet, Please give me Your Refuge.

अहोऽमृतं स्वनं श्रुतं महेशकेशजातटे
किरातसूतवाडवेषु पण्डिते शठे नटे ।
दुरन्तपापतापहारिसर्वजन्तुशर्मदे
त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे ॥८॥
Aho-[A]mrtam Svanam Shrutam Mahesha-Kesha-Jaa-Tatte
Kiraata-Suuta-Vaaddavessu Pannddite Shatthe Natte |
Duranta-Paapa-Taapa-Haari-Sarva-Jantu-Sharmade
Tvadiiya-Paada-Pangkajam Namaami Devi Narmade ||8||

Meaning:
8.1: (Salutations to Devi Narmada) O, I only Hear the Sound of Immortality, flowing down as Your River-body, originating from the Matted Hairs of Shankara, and filling Your River Banks,
8.2: There (i.e. in Your River-banks), everyone, whether Kirata (Mountain-Tribe), Suta (Charioteer), Vaddava (Brahmin), Pandita (Learned and Wise) or Shattha (Deceitful) gets purified within the Dance of Your Waters,
8.3: By vigourously removing Papa (Sins) and Tapa (Heat of the miseries of Life) of all Animals (Including Man), You confer that Happiness (born of Purification),
8.4: O Devi Narmada, I Bow down to Your Lotus Feet, Please give me Your Refuge.

इदं तु नर्मदाष्टकं त्रिकालमेव ये सदा
पठन्ति ते निरन्तरं न यान्ति दुर्गतिं कदा ।
सुलभ्य देहदुर्लभं महेशधामगौरवं
पुनर्भवा नरा न वै विलोकयन्ति रौरवम् ॥९॥
Idam Tu Narmadaassttakam Tri-Kaalam-Eva Ye Sadaa
Patthanti Te Nirantaram Na Yaanti Durgatim Kadaa |
Sulabhya Deha-Durlabham Mahesha-Dhaama-Gauravam
Punar-Bhavaa Naraa Na Vai Vilokayanti Rauravam ||9||

Meaning:
9.1: (Salutations to Devi Narmada) This Narmadashtakam, those who always during Three times of the day …
9.2: … Recite constantly, they do not ever undergo Misfortune,
9.3: It becomes easy to obtain the great privilege of going to the abode of Mahesha, which is very difficult for an embodied being to attain,
9.4: And those persons do not have to see the fearful World again (by taking birth).

‘भारत’ की बात सुनाता हूँ।

मैं जगत हूँ और आज ‘भारत’ की बात सुनाता हूँ।

पिछले हफ्ते हम लोग अमरिका के सफर पर थे, अमरिका का वाशिंगटन डीसी भारत से करीब 7700 से भी अधिक माईल दूरी पर बसा है।

अमरिका के बफेलो शहर से वाशिंगटन के डल्स एयरपोर्ट पर यूनाइटेड एयरलाइन का हमारा हवाई जहाज लैंड करता है।

हमारी अमरिका सफर का यह तीसरा नया शहर हम लोग देखने वाले थे। यह शहर देखने के लिए काफी उत्सुक थे क्योंकि यहां के वाइट हाउस, वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट,आइंस्टाइन-लूथर किंग या फिर अब्राहम लिंकन के मेमोरियलस और म्यूजियमस के बारे में हम लोगों ने काफी सालों से पढ़ रखा था। जी हां, पर    आज बात उनके बारे में नहीं करनी है,            

आज मैं आपको ‘भारत’ की बात सुनाता हूँ।

हवाई जहाज से उतरते ही हमने अपनी कैब बुक की। कैब के ड्राइवर अपने निर्धारित समय पर अपने लोकेशन पर आ गए और हमें अपना सामान कार की डिक्की में रखने में सहायता की और फिर हमने शुरुआत की अगले तकरीबन एक घंटे के सफर की, जो की हमें एयरपोर्ट से डि.सी. डाउनटाउन में स्थित होटल तक ले जाने वाली थी।

“हाय, होप यु हेव अ गुड डे!” के अभिवादन से हमारे वार्तालाप की शुरुआत होती है। बेहद सौम्यता और शालीनता से बातचीत  करते सज्जन ने हम दोनों का ध्यान आकर्षित पहले ही कर लिया था।

शुरुआत में ही हमने पूछ लिया, “मान्यवर! आप कहाँ से हो…!?” उन्होंने भी सीधा सीधा जवाब देने के बदले हमें पूछा कि थोड़ी देर बात करते हैं और आप ही बताना की मैं आपको कहाँ से लग रहा हूँ!?

हमने भी लगभग तीसरे ही प्रयास में सही अनुमान लगा लिया था –  वे श्रीमान पर्शिया से थे। हमारी भारतीय पहचान उन्होंने भी सहजता से समझ ली थी।

बातों का सिलसिला आगे बढ़ता है और हमें पता चलता है की वे अभी अपने परिवार के साथ रिटायर्ड लाइफ जी रहे है। एक्टिव लाइफ के दौरान फॉरेन सर्विस में कार्यरत थे और दुनिया के दश से भी ज्यादा देशों में घूम चुके थे।

हमारे लिए सबसे बड़ा सुखद आश्चर्य तब था जब उन्होंने यह बात बताई कि वे भारत भी दो साल से अधिक रह चुके हैं और उनकी बड़ी बेटी का जन्म भी मुंबई के एक अस्पताल में हुआ था। उनकी बातचीत में जिक्र हुआ नरीमन प्वाइंट में उस समय फॉरेन सर्विस के उनके कार्यालय से लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री कार्यालय तक के सफर का। वे अपने भूतकाल की सुनहरी यादें बया कर रहे थे और उन शब्दों में हम अपने ‘अजराअमर’ भारत की भव्यता सुनकर गौरवान्वित हो रहे थे।

जब वे भारत के बारे में हमें बता रहे थे तब उनके भावों में प्रकट हो रही ‘आत्मीयता’ शायद शब्दों में पूर्णतया बयान करना असंभव होगा।

हमने भी भारत की ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’
भावना को उजागर करते हुए किस तरह सर्वप्रथम बार पर्शियन भारत में आए और ‘दूध में शक्कर’ मिल जाए उस तरीके से भारतीय समाज में घुलमिल गए और आधुनिक भारत निर्माणमें योगदान देते रहे है उसका जिक्र किया।

वोह कहते है ना की “साधारण दिखने वाले लोग ही दुनिया के सबसे अच्छे लोग होते हैं” – शायद यह सिर्फ कहने की बात नही, हम ऐसे लोगों को अक्सर मिलते भी है और वे ही हमारे जीवन के सफर को बेहतर बनाते है।

-जगत अवाशिया

#BharatKiBaat
#Indiaat75 #AzadiKaAmritMahotsav🇮🇳

#MygovIndia #traveldiaries

नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोहम्।
महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेष कायो नमस्ते नमस्ते।।
🙏

ગિરિ તળેટી એ

ગિરિ તળેટી એ અરુણ પ્રભાતે,
“પ્રસન્ન” વદને શું-શું સ્મરું?
તેજ પુંજ “ભાસ્કર” ની દિવ્યતા,
ને પછી ગિરનાર ની ભવ્યતા.
ભોળાનાથ ભવનાથ ને ભજું,
ને પછી માત અંબા ને નમું.
માદરે વતન કુંડ દામો,શિલાલેખ,ને ઉપરકોટ ભમું.
ને પછી નાગર નરસિંહ ના અખિલ બ્રહ્માંડ નું એક “શ્રી હરી” લખું.
અંતે તો હેમ નું હેમ હોય,તેમ જ ગ્રંથ ગરબડ વગર-
“સ્વ”-લખું,-“સ્વજન”-લખું,-“વાત્સલ્ય” લખું.

~ જગત નિરુપમ

अविचल गढ़ गिरनार

गिरिवरोंमें मै अविचल गढ़ गिरनार हूँ,

आदि हूँ,अनंत हूँ; आश्वस्त हूँ और शाश्वत भी

दत्त हूँ, दातार हूँ; सिंह हूँ और नरसिंह भी

जिव हूँ, शिव हूँ; भक्ति हूँ और शक्ति भी

जगत जननी रंजनी हूँ,

कष्टभंजक परमपिता भवनाथ हूँ;

तत्व से सत्व और यत पिंड से तत ब्रह्मांड का

गंतव्य ‘शिवोSहम’ ‘शिवोSहम’ ‘शिवोSहम’ हूँ ||

गिरिवरोंमें मै अविचल गढ़ गिरनार हूँ |

गिरिवरोंमें मै अविचल गढ़ गिरनार हूँ ||

~ जगत निरुपम

रूहानी “रंगत”

कहीं सुहाना मंज़र यूँ भी तो हो
किसी गगन तले, शाम सुनहरी हो
शिकारों से लिपटा मनमोहक झील हो
श्वेत वस्त्रावृत्त हिम शिखरों को
निहालता कोई प्यारा सा साथ हो |

कहीं सुहाना मंज़र यूँ भी तो हो
ध्यानस्थ जिव हो और सामने
आदि शंकर शिव हो
ईमान भी हो, इबादत भी हो, अजान भी हो
संध्या पूजा भी हो भजन की गूँज भी हो
मेरी आयत भी यही, मेरे अध्याय भी यही
बस यहाँ इंसानियत हो, इंसानियत हो, इंसानियत हो |

रहमत भी हो, बरकत भी हो
कृपा और दुआ में हरकोई नत मस्तक हो

मेरी इन वादियों में –

अमन और प्रेम से महकता गुलिस्तां हरदम हो,
अमन और प्रेम से महकता गुलिस्तां हरदम हो,
अमन और प्रेम से महकता गुलिस्तां हरदम हो

  • जगत निरुपम *** कुदरत की इस रूहानी “रंगत” को समर्पित |

१८/०२/२०२१

श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, भारत |

The Hill We Climb

Amanda Gorman: (00:00)
Mr. President, Dr. Biden, Madam Vice President, Mr. Emhoff, Americans and the world, when day comes we ask ourselves where can we find light in this never-ending shade? The loss we carry asea we must wade. We’ve braved the belly of the beast. We’ve learned that quiet isn’t always peace. In the norms and notions of what just is isn’t always justice. And yet, the dawn is ours before we knew it. Somehow we do it. Somehow we’ve weathered and witnessed a nation that isn’t broken, but simply unfinished. We, the successors of a country and a time where a skinny black girl descended from slaves and raised by a single mother can dream of becoming president only to find herself reciting for one.

Amanda Gorman: (01:10)
And yes, we are far from polished, far from pristine, but that doesn’t mean we are striving to form a union that is perfect. We are striving to forge our union with purpose. To compose a country committed to all cultures, colors, characters, and conditions of man. And so we lift our gazes not to what stands between us, but what stands before us. We close the divide because we know to put our future first, we must first put our differences aside. We lay down our arms so we can reach out our arms to one another. We seek harm to none and harmony for all. Let the globe, if nothing else, say this is true. That even as we grieved, we grew. That even as we hurt, we hoped. That even as we tired, we tried that will forever be tied together victorious. Not because we will never again know defeat, but because we will never again sow division.

Amanda Gorman: (02:22)
Scripture tells us to envision that everyone shall sit under their own vine and fig tree and no one shall make them afraid. If we’re to live up to her own time, then victory won’t lie in the blade, but in all the bridges we’ve made. That is the promise to glade, the hill we climb if only we dare. It’s because being American is more than a pride we inherit. It’s the past we step into and how we repair it. We’ve seen a forest that would shatter our nation rather than share it. Would destroy our country if it meant delaying democracy. This effort very nearly succeeded.

Amanda Gorman: (03:07)
But while democracy can be periodically delayed, it can never be permanently defeated. In this truth, in this faith we trust for while we have our eyes on the future, history has its eyes on us. This is the era of just redemption. We feared it at its inception. We did not feel prepared to be the heirs of such a terrifying hour, but within it, we found the power to author a new chapter, to offer hope and laughter to ourselves so while once we asked, how could we possibly prevail over catastrophe? Now we assert, how could catastrophe possibly prevail over us?

Amanda Gorman: (03:56)
We will not march back to what was, but move to what shall be a country that is bruised, but whole, benevolent, but bold, fierce, and free. We will not be turned around or interrupted by intimidation because we know our inaction and inertia will be the inheritance of the next generation. Our blunders become their burdens. But one thing is certain, if we merge mercy with might and might with right, then love becomes our legacy and change our children’s birthright.

Amanda Gorman: (04:36)
So let us leave behind a country better than one we were left with. Every breath from my bronze-pounded chest we will raise this wounded world into a wondrous one. We will rise from the gold-limbed hills of the West. We will rise from the wind-swept Northeast where our forefathers first realized revolution. We will rise from the Lake Rim cities of the Midwestern states. We will rise from the sun-baked South. We will rebuild, reconcile and recover in every known nook of our nation, in every corner called our country our people diverse and beautiful will emerge battered and beautiful. When day comes, we step out of the shade aflame and unafraid. The new dawn blooms as we free it. For there is always light. If only we’re brave enough to see it. If only we’re brave enough to be it.

ચાલ પંખીની ભાષા કંઈ જાણીએ

ચાલ પંખીની ભાષા કંઈ જાણીએ

કવિઓ તો અઘરું ને ઝાઝું બોલે છે

ચાલ સહેલું ને થોડું કંઈ માણીએ

ટિટોડી કકળીને કહેતી પણ હોય કે આ આખું તળાવ મારું આણું

એમાં જો કલકલિયો ઊંધો પછડાય અને સોંસરવું પાડી દે કાણું

કાળોકોશી તો એને શીખવવા બેસે કે ચાલો કલકલિયાને મારીએ

ચાલ પંખીની ભાષા કંઈ જાણીએ.

બગલાનું કહેવું કે આખાં તળાવ કોઈ આણામાં માગે એ કેવું ?

ચકલી કે’ અમને તો આટલુંક આપેલું ધૂળ મહીં નાહ્યાની જેવું

પોપટ કાં પારેવાં બોલતાં રહે કે આવા ઝગડાઓ ઘરમાં ના ઘાલીએ

ચાલ પંખીની ભાષા કંઈ જાણીએ

-ધ્રુવ ભટ્ટ

Join The Hope Brigade

Yes, there’s much uncertainty in business and society right now. I believe the wisest thing you can do is block out a lot of the noise, use this time to strengthen your self and just do what you can do to bring more value to other people.

Worrying about the future isn’t going to help anyone, is it?

So here’s the piece, sent with all my encouragement:

Where there is darkness and doom,

And the people feel defeated.

Join The Hope Brigade.

When you are punished for your truthfulness and humiliated for your virtue.

Join The Hope Brigade.

In times of strife, when you think of quitting.

While fear enchants your counterfeit self.

Where despair does its violence.

Recall your ability to perform feats of wizardry.

And Join The Hope Brigade.

The crowd will beckon you to become just like them.

To disregard your nature and destroy your power.

To stifle your instinct so the assassins of ordinary can rule each of your hours.

Walk amongst the mass yet honor the fury of your truth

With the promise of your ideals.

And Join The Hope Brigade.

When you wonder if you matter,

In the mornings of your angst,

Consider the gladiator.

Speak to your bravery.

Advancing resolutely amid any uncertainty

And Join The Hope Brigade.

Has love torn your heart.

Does life seem too hard.

Do you feel alone?

Is adversity more common than triumph?

Has worry welcomed you more than cheer?

A new dawn is coming.

The fruits of your goodness are growing.

Have faith in Fortune’s fairness.

Riches of joy are en route.

Gifts of protection, peace and possibility

have been placed in your future.

So Join The Hope Brigade.

~ Robin Sharma

આજના દિવસે, ભગવાન!

આમ તો દરેક દિવસ એ, ભગવાન!
તમે આપેલી તાજી ભેટ છે.
જાગ્રત માણસ માટે દરેક દિવસ નવી શરૂઆત બની શકે
પણ ભગવાન, આજે મારો જન્મદિવસ છે.
અને એટલે આજનો દીવસ
વિશેષ પ્રાર્થનાઓ, વિશેષ જાગૃતિ, વિશેષ સંકલ્પનો દિવસ છે.

આજના દિવસે, ભગવાન! હું
ધન, માન, કિર્તિ અને આરોગ્ય નથી માગતો
પણ આ બધું મને મળે
તો એનો ઉપયોગ હું સહુના કલ્યાણ અર્થે કરી શકું
એવો સર્વ પ્રત્યેનો મૈત્રીભાવ માગું છું.

આજના દિવસે, ભગવાન! હું એમ નથી માગતો કે
મારો રસ્તો સરળ બને, મારાં કાર્યો નિર્વિઘ્ને પાર પડે
પણ એમ બને, તો એ સફળતા મને કૃતજ્ઞ બનાવે
અને એમ ન બને, તો એ નિષ્ફળતા મને નમ્ર બનાવે
એ હું માગું છું.

દરેક દિવસે હું એક પગથિયું ઊંચો ચડું
દરેક પગલે હું થોડોક વધુ તમારી નિકટ આવું
રોજ રોજ, કોઈક સત્કર્મથી મારા હ્રદયમાં રહેલા તમને વ્યક્ત કરું
દુનિયાને મારા થકી થોડી વધુ સુંદર બનાવું
દરેક વર્ષે આજનો દિવસ આવે ત્યારે
આગલા વર્ષ કરતાં મારું જીવન વધુ કૃતાર્થ બન્યું છે એમ કહી શકું
– એ હું માગું છું.

આ દુનિયામાં તમે મને જન્મ આપ્યો છે
તે માટે હું તમારો આભાર માનું છું.
હું એવું હ્રદય માગું છું, જે આ દુનિયાને
તમારે માટે ચાહી શકે.
આ સૃષ્ટિ તમે આનંદ વડે આનંદ માટે સર્જી છે
એને હું મારા સ્વાર્થ અને બેકાળજીથી ક્ષતિ ન પહોંચાડું
મૂગાં પ્રાણિઓ અને મધુર વનસ્પતિ – સૃષ્ટિને ચાહું
હવા, પાણી અને ભૂમિને દૂષિત ન કરું

એક એક જન્મદિવસ આવે છે, એક એક વર્ષ જીવનમાં ઉમેરાય છે
એ મને યાદ આવે છે કે સમય કેટલી ઝડપથી વહી રહ્યો છે.
દરેક ક્ષણ મુલ્યવાન છે, અંત ક્યારે આવશે તેની ખબર નથી
આવતી કાલે કદાચ હું ન પણ હોઉં
તેથી આજનો દિવસ હું સંપૂર્ણ રીતે જીવવાનો પ્રયત્ન કરું
દરેક દિવસે મારો નવો જન્મ થાય છે તેમ માનું
અને પ્રત્યેક દિવસે વિદાય લેવા
મારા જીવનની ચાદર ઉજળી રાખીને તમને ધરી દેવા તત્પર રહું
આજે, મારા જન્મદિવસે, ભગવાન!
એ હું તમારી પાસે માગું છું.

– કુંદનિકા કાપડીયા કૃત ‘પરમ સમીપે’ માંથી સાભાર

Previous Older Entries

Disclaimer

© આ બ્લોગમા રજૂ થયેલી કૃતિઓના હક્કો (કોપીરાઇટ) જે તે રચનાકાર ના પોતાના છે. આ બ્લોગ પર અન્ય રચયિતાઓની રચનાઓ મૂકવામાં આવી છે તેને કારણે જો કોઇના કોપીરાઇટનો ભંગ થયેલો કોઇને જણાય અને તેની મને જાણ કરવામાં આવશે, તો તેને તરત અહીંથી દૂર કરવામાં આવશે. Disclaimer : This blog is not for any commercial purposes. The entries posted on this blog are purely with the intention of sharing personal interest.

Translate